OGŁOSZENIE O PRZETARGU


 1. Przedmiot zamówienia.

            Przedmiotem zamówienia jest ETAP I elektryfikacji ogrodu polegający na budowie energetycznego przyłącza kablowego od złącza kablowego PGE do projektowanej szafy kablowej złącza rozdzielczego na terenie ogrodu, które docelowo zasili wewnętrzne linie kablowe, umożliwiające podłączenie altanek ogrodowych do sieci energetycznej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ZGODA” w Lublinie. w lokalizacji: działka nr 3/2 obr. nr 0031-Sławinek ark 3.

ETAP I – obejmujący zakres prac wskazanych w ślepym kosztorysie inwestorskim  należy zrealizować najpóźniej do 30 września 2023. Szczegółowy zakres robót określa projekt wykonawczy dostępny do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w siedzibie ROD przy ul.  Sławinkowskiej 27A w Lublinie.

Osobą ze strony Organizatora konkursu ofert uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest Zbigniew Wetoszka - sekretarz ROD, telefon 601 779 411.

2. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

a) formularz ofertowy – plik w formacie doc, docx lub odf o takim tytule sporządzony przez oferenta z opisem sposobu wykonania całości prac wymienionych w przetargu.

b) kosztorys ofertowy – plik w formacie doc, docx lub odf o takim tytule sporządzony przez oferenta z wyszczególnieniem kosztów prac i materiałów.

3. Warunki udziału w konkursie ofert.

W konkursie ofert mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Pod pojęciem „Wykonawca” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

3. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w terminie do 15.07.2023 do godziny 18.00.

- w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres poczty: rodzgodalublin@pzd.pl

W tytule należy umieścić: „Oferta na wykonanie przyłącza elektrycznego”

Umożliwiamy oferentom dostęp kompletnego projektu wykonawczego oraz możliwość wizji lokalnej po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

4. Wybór wykonawcy do realizacji zadania inwestycyjnego.
|Organizator konkursu wybierze ofertę najkorzystniejszą nas podstawie następujących kryteriów oceny:
cena – waga kryterium 80 pkt,
warunki gwarancji – waga kryterium 20 pkt.
Suma 100 pkt.

          Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie powyższego zadania, która określi szczegółowe warunki jej realizacji.

5. Uwagi i zastrzeżenia
Zastrzega się możliwość:
 - negocjacji ceny z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę,
 - unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Rozpatrujemy tylko oferty Wykonawców spełniające powyższe warunki.

6. Załączniki dla Oferentów na zapytanie e-mailowe:
1) warunki przyłączenia do sieci PGE,
2) opis z projektu dot. przyłącza,
3) schemat strukturalny zasilania,
4) trasa przebiegu zasilania w terenie,
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
6) Wzór umowy z Wykonawcą,
7) kosztorys inwestorski ślepy,
8) formularz ofertowy.

/ Zbigniew Wetoszka /                                                         / Stefan Giordano /

     Sekretarz ROD                                                                   Prezes ROD


Porady Ogrodnicze


Co warto sprawdzić przed sezonem - 2023-02-28


Remanent w składziku nawozowym. Należy przejrzeć zapasy  i określić stan nawozów z poprzedniego sezonu. Możliwość ich bezpiecznego wykorzystania będzie zależeć od daty przydatności oraz zachowanej konsystencji. 


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-07-08

 Jak co miesiąc, w Radio Lublin w programie pn. „Dom i ogród”, przybliżę aktualne i ważne sposoby na zachowanie bujnej zieleni i piękna Państwa ogrodów. Tym razem dowiecie się Państwo jak przygotować ogród oraz rośliny tarasowe na czas urlopu.


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-06-10

 

To już kolejna audycja dla nowych działkowców na antenie Radio Lublin. W najbliższą sobotę (11 czerwca 2022 r.) po godzinie 11 rozpocznie się program pn. „Dom i ogród”.