OGŁOSZENIE O PRZETARGU


 

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „SŁONECZNIK” W LUBLINIE OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ ELEKTRYFIKACJI NA TERENIE SEKTORA 1 OGRODU
PN. „BUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO SN WRAZ ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ DO ZASILANIA OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH SEKTORA 1 ROD „SŁONECZNIK” W LUBLINIE”

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na zasileniu w energię elektryczną około 500 działek rodzinnych,  sieć poprowadzona będzie linią kablową
w ziemi w całości oraz skrzynek rozdzielczych w alejkach
z licznikami.
Prace powinny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami.


2.    Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować maksymalnie do końca 2024 r.


3.    Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

a)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)  posiadają wiedzy i doświadczenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

c)  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej zrealizować przedmiot zamówienia.4.    Istotne warunki zamówienia

Wszystkie istotne warunki zamówienia zostały określone
w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

5.    Sposób przygotowania oferty

a)         ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

b)         łącznie z ofertą cenową należy złożyć wypełniony „ślepy" kosztorys;

c)          zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

d)         w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część przedmiotu zamówienia do wykonania podwykonawcy, informację na ten temat musi zamieścić na formularzu ofertowym podając zakres czynności który będzie wykonywany przez podwykonawcę.


6.    Termin, miejsce i sposób złożenia oferty

Oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Zarządu ROD „Słonecznik” w Lublinie przy ul. Rąblowskiej 13 w Lublinie
w dniach środa i sobota w godzinach od 10-15.

W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do ROD „Słonecznik” do dnia 18.06.2022 r. do godz. 15.00


7.    Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.    Ocena ofert

Kryterium oceny ofert jest Cena ofertowa - 100%

W ramach kryterium Cena ofertowa ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

                                    najniższa oferowana cena

Cena ofertowa =  --------------------------------------- x 100 pkt

                                    cena rozpatrywanej oferty


Ocenie w ramach kryterium Cena ofertowa podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty sporządzonym wg załącznika nr 1.


9.    Dane kontaktowe

Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są:
p. Marek Szewczyk – tel. 502185855

p. Katarzyna Dywańska – tel. 507066133

 

 

Dokumentacja projektowa jest dostępna w Biurze Zarządu przy ul. Rąblowskiej 13 w Lublinie, środy i soboty w godz. 10-15
 

 


Pliki do pobrania

Porady Ogrodnicze


Co warto sprawdzić przed sezonem - 2023-02-28


Remanent w składziku nawozowym. Należy przejrzeć zapasy  i określić stan nawozów z poprzedniego sezonu. Możliwość ich bezpiecznego wykorzystania będzie zależeć od daty przydatności oraz zachowanej konsystencji. 


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-07-08

 Jak co miesiąc, w Radio Lublin w programie pn. „Dom i ogród”, przybliżę aktualne i ważne sposoby na zachowanie bujnej zieleni i piękna Państwa ogrodów. Tym razem dowiecie się Państwo jak przygotować ogród oraz rośliny tarasowe na czas urlopu.


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-06-10

 

To już kolejna audycja dla nowych działkowców na antenie Radio Lublin. W najbliższą sobotę (11 czerwca 2022 r.) po godzinie 11 rozpocznie się program pn. „Dom i ogród”.