OGŁOSZENIE O PRZETARGU


 

Rodzinny Ogród Działkowy im. J.I. Kraszewskiego ul. Aleja Tysiąclecia   21-500 Biała Podlaska skr. poczt. 34

NIP: 537 214 31 93  e- mail: rodkraszewskiegobialapodlaska@pzd.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Budowa zaliczniowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na terenie

R.O.D. im. J.I. Kraszewskiego w m. Biała Podlaska przy ul.  Aleja Tysiąclecia obręb 0001, dz. ewid. nr 2323/5, 2323/8, 2323/10. 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego;
  • Uchwała Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 roku w  sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

1.Przedmiot zamówienia.

    Przedmiotem zamówienia jest „Budowa zaliczniowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na terenie R.O.D. im. J.I. Kraszewskiego w m. Biała Podlaska przy ul.  Aleja Tysiąclecia obręb 0001, dz. ewid. nr 2323/5, 2323/8, 2323/10” obejmująca zakres prac wskazanych w projekcie oraz załącznikach nr 1, 4, 5.

Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 1 SIWZ oraz projekt budowlany i wykonawczy dostępne w wersji elektronicznej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Telefon kontaktowy do uzyskania wymaganych informacji: 608 713 731

2. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

a) formularz ofertowy –w formie pisemnej lub plik elektroniczny w formacie pdf o takim tytule sporządzony przez oferenta z opisem sposobu wykonania całości prac wymienionych w przetargu.

b) kosztorys ofertowy – w formie pisemnej lub plik elektroniczny w formacie pdf o takim tytule sporządzony przez oferenta z wyszczególnieniem kosztów prac i materiałów.

c) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w  specyfikacji i ogłoszeniu.

3. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie R.O.D. im. J.L. Kraszewskiego przy ulicy Aleja Tysiąclecia w Białej Podlaskiej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, na adres pocztowy: Rodzinny Ogród Działkowy im. J.I. Kraszewskiego ul. Aleja Tysiąclecia   21-500 Biała Podlaska skr. poczt. 34 lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej: rodkraszewskiegobialapodlaska@pzd.pl

 

W tytule należy umieścić „Przetarg na wykonanie sieci elektroenergetycznej R.O.D.  im J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej”

 

Wizję lokalną można przeprowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 608 713 731

Oferty należy składać w terminie do 03.09.2021 do godziny 18.00

4. Termin i miejsce otwarcia ofert.

     Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.09.2021 roku o godzinie 9.00 w  siedzibie R.O.D. im. J.I. Kraszewskiego  przy ulicy Aleja Tysiąclecia 21-500 Biała Podlaska.

5. Termin realizacji zamówienia – wymagany. 

6. Opis kryteriów, którymi Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

   Organizator przetargu wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych poniżej:

Do wyboru oferty przyjmuje się:

Cena - waga kryterium 75 pkt.

Warunki gwarancyjne – waga kryterium 25 pkt.

Suma 100 pkt.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora przetargu z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator przetargu oraz Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail: rodkraszewskiegobialapodlaska@pzd.pl

Osobami ze strony Organizatora przetargu uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych są:

1.   Stanisław Zamyłka – Wiceprezes, tel. 608 713 731

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany lub   odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 


Pliki do pobrania

Porady Ogrodnicze


Co warto sprawdzić przed sezonem - 2023-02-28


Remanent w składziku nawozowym. Należy przejrzeć zapasy  i określić stan nawozów z poprzedniego sezonu. Możliwość ich bezpiecznego wykorzystania będzie zależeć od daty przydatności oraz zachowanej konsystencji. 


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-07-08

 Jak co miesiąc, w Radio Lublin w programie pn. „Dom i ogród”, przybliżę aktualne i ważne sposoby na zachowanie bujnej zieleni i piękna Państwa ogrodów. Tym razem dowiecie się Państwo jak przygotować ogród oraz rośliny tarasowe na czas urlopu.


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-06-10

 

To już kolejna audycja dla nowych działkowców na antenie Radio Lublin. W najbliższą sobotę (11 czerwca 2022 r.) po godzinie 11 rozpocznie się program pn. „Dom i ogród”.