GŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


 

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „Pionier” ul. Mełgiewska 12 20-209 Lublin

NIP: 946-23-04-408 e- mail: rodpionierlublin@pzd.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Budowę energetycznych kablowych wewnętrznych linii zasilających ogródki działkowe” w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pionier” ul. Mełgiewska 12 20-209 Lublin


 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego;
  • Uchwała Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 roku w  sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.


 

1.Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowę energetycznych kablowych wewnętrznych linii zasilających ogródki działkowe w lokalizacji: Działka nr 22, obręb 13 – Hajdów, arkusz 4

realizowana w jednym etapie:

ETAP 1 – w okresie od 17 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, obejmująca zakres prac wskazanych w projekcie.

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany dostępny do wglądu w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Telefon kontaktowy do uzyskania wymaganych informacji: 663566090

2. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

a) formularz ofertowy – plik w formacie doc, docx lub odf o takim tytule sporządzony przez oferenta z opisem sposobu wykonania całości prac wymienionych w przetargu.

b) kosztorys ofertowy – plik w formacie doc, docx lub odf o takim tytule sporządzony przez oferenta z wyszczególnieniem kosztów prac i materiałów.

c) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 5 specyfikacji i ogłoszenia.


 

3. Wymagania dotyczące wadium.

3.1. Ustala się wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

przelewane na numer rachunku 95 7061 0006 0610 3546 7844 0001,

Oferty przesłane bez wpłaconego wadium nie będą brane pod uwagę.


 

4. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 20 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


 

5. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

5. 1. Warunki udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z przetargu oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b) posiadania wiedzy i doświadczenia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


 

5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

5.2.1. Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


 

5.2.2. Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


 

5.2.3. Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji

ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 100.000,00 PLN.

 

Pod pojęciem „Wykonawca” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

 


 

6. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać drogą mailową na adres poczty elektronicznej: rodpionierlublin@pzd.pl

W tytule należy umieścić „Przetarg na wykonanie instalacji ROD Pionier”

Wizję lokalną można przeprowadzić po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 663566090 w czasie trwania przetargu.

Oferty należy składać w terminie do 07.05.2021 do godziny 18.00


 

7. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.05.2021 roku o godzinie 9.00 w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pionier” Mełgiewska 12, 20-209 Lublin


 


 

8. Termin realizacji zamówienia – wymagany.

Całość zamówienia:

  • rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od protokolarnego przekazania placu budowy,
  • zakończenie przedmiotu umowy i  zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego nastąpi w  terminie 40 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.


 

9. Opis kryteriów, którymi Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Organizator przetargu wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 

Do wyboru oferty przyjmuje się:

 

Cena - waga kryterium 75pkt.

Warunki gwarancyjne – waga kryterium 25 pkt.

Suma 100 pkt.

 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora przetargu z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:


 

Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator przetargu oraz Wykonawcy przekazują:

Osobami ze strony Organizatora przetargu uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych są:

1.   Leszek Kocaj – Wiceprezes, telefon, 667 844 259

2.   Sylwester Sochar - Sekretarz, 603 329 189


 


 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 


Porady Ogrodnicze


Co warto sprawdzić przed sezonem - 2023-02-28


Remanent w składziku nawozowym. Należy przejrzeć zapasy  i określić stan nawozów z poprzedniego sezonu. Możliwość ich bezpiecznego wykorzystania będzie zależeć od daty przydatności oraz zachowanej konsystencji. 


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-07-08

 Jak co miesiąc, w Radio Lublin w programie pn. „Dom i ogród”, przybliżę aktualne i ważne sposoby na zachowanie bujnej zieleni i piękna Państwa ogrodów. Tym razem dowiecie się Państwo jak przygotować ogród oraz rośliny tarasowe na czas urlopu.


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-06-10

 

To już kolejna audycja dla nowych działkowców na antenie Radio Lublin. W najbliższą sobotę (11 czerwca 2022 r.) po godzinie 11 rozpocznie się program pn. „Dom i ogród”.