Altany i zamieszkiwanie w ROD według prawa działkowego


Temat budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach  jest ponownie podejmowany przez Krajową Radę  PZD, ponieważ stanowi poważny problem, z którym Związek zmaga się od wielu lat. Nie ulega wątpliwości, że altany o wymiarach przekraczających dopuszczalne normy powstawały w  różnych okresach istnienia ogrodów. Mimo że ta kwestia była  szczegółowo regulowana w rożnych przepisach, zawsze znaleźli się działkowcy, którzy łamali ustalone normy i budowali altany o powierzchni znacznie przekraczającej dopuszczalne wymiary. Tak sytuacja trwa niestety do dziś.

Osoby, które budują ponadnormatywne altany i na stałe w nich zamieszkują z  pełną świadomością łamią przepisy powszechnie obowiązujące oraz uregulowania wewnętrzne PZD. Aby odwrócić uwagę od tego, że nie przestrzegają prawa, stają się oraz bardziej aktywni i bezwzględni w  swoich działaniach. Wszelkimi sposobami próbują przejąć władzę w  ogrodzie, a następnie dążą do jego wyłączenia ze struktur PZD, głównie po to, aby zamieszkiwać na działkach, mimo wyraźnego zakazu  i nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji. Wielu z nich głosi nieprawdziwe informacje, że ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o  rodzinnych ogrodach działkowych jest niekorzystna dla działkowców, którzy wybudowali ponadnormatywne altany i zamieszkują w nich, ponieważ dopiero ona wprowadziła całkowity zakaz zamieszkiwania na działkach w  ROD oraz zakaz posiadania altany, której powierzchnia przekracza 35 m², a  wcześniejsze przepisy ich zdaniem na to zezwalały.

Jest to informacja całkowicie nieprawdziwa, ponieważ kwestie dotyczące wymiaru altany i zamieszkiwania na działkach były uregulowane już w przepisach z  lat 50–tych ubiegłego wieku.

Potwierdzają to przedstawione poniżej akty prawne, które na przestrzeni wielu lat kształtowały zakaz zamieszkiwania na działkach i dopuszczalne wymiary altan:

  • Regulamin Pracowniczych Ogrodów Działkowych uchwalony przez Krajową Radę POD w 1959 r. w § 17 wyraźnie zabraniał stałego zamieszkiwania na działce i w związku z tym budowania pomieszczeń przystosowanych do stałego zamieszkiwania. Już czytając ten zapis można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że zakaz zamieszkiwania na działkach nie jest uregulowaniem wprowadzonym w  ustawie z 13 grudnia 2013 r., tylko obowiązuje niemal od początku istnienia ogrodów działkowych.
  • Regulamin Pracowniczego Ogrodu Działkowego uchwalony przez Krajową Radę POD w 1965 r. w § 67 ust. 2 określał, że altana może mieć powierzchnię do 12 m², natomiast w ust. 3 tego paragrafu mówił o tym, że altana nie może być przystosowana do stałego zamieszkiwania.
  • Regulamin Pracowniczego Ogrodu Działkowego uchwalony na VIII Krajowym Zjeździe Delegatów w Warszawie 15 listopada 1976 r. w § 70 określił, że powierzchnia zabudowy altany na terenach ogrodów o lokalizacji stałej nie może przekraczać 20 m², a jej wysokość 3 m.
  • Regulamin Pracowniczego Ogrodu Działkowego uchwalony w dniu 29 października 1981 r. przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców na podstawie § 72 litera „i” Statutu PZD § 45 stanowił, że powierzchnia altany, w obrysie ścian zewnętrznych, nie może przekraczać: w ogrodach znajdujących się w granicach miast – 20 m², w ogrodach poza granicami miast – 35 m².
  • Regulamin Pracowniczego Ogrodu Działkowego uchwalony w dniu 25 listopada 1986 przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców na postawie § 11.1 Statutu PZD w § 68 określał, że altana w pracowniczym ogrodzie działkowym może mieć powierzchnię: w ogrodach miejskich do 25 m², natomiast w ogrodach podmiejskich do 35 m².
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 29 stwierdzała, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m² w miastach i do 35 m² poza granicami miast.
  • Ustawa  z dnia 13 grudnia 2013 r. o  rodzinnych ogrodach działkowych w art. 13 ust. 1. Wprowadziła zapis, że na terenie działki nie może znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy przekracza powierzchnię określona w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
  • Ustawa o ROD znowelizowała prawo budowlane. Od 19 stycznia 2014r. dopuszczalna powierzchnia zabudowy altany w miastach i poza miastami została zrównana we wszystkich ROD wynosi teraz 35 m².
  • Regulamin ROD uchwalony przez Krajową Radę PZD w dniu 1 października 2015 r. w § 7 zakazuje zamieszkiwania na działkach, natomiast w § 44 określa dopuszczalną powierzchnię altany.

Nie jest również prawdę, że politycy uchwalając ustawę o ROD nie wzięli pod uwagę realnego zagospodarowania działek. Sejm podjął bowiem bardzo korzystne dla działkowców uregulowania prawne, które zrównały dopuszczalną powierzchnię altan w ogrodach miejskich i podmiejskich do 35 m². Jest to największa powierzchnia, jaką dopuszczały wszystkie przepisy, obowiązujące niemal od początku istnienia ogrodów działkowych. Zapis ustawy stanowi więc ogromny sukces polskich działkowców pod tym względem, a nie ich porażkę.

 

Warto wspomnieć, że w po wejściu w życie wyżej wymienionych przepisów ustawy o  ROD można zauważyć wyraźne zahamowanie budownictwa ponadnormatywnego na działkach, bowiem zalegalizowane zostały w miastach altany wcześniej zaliczane do ponadnormatywnych, tj. o powierzchni od 25 m² do 35 m². W opinii przeważającej części działkowców obecnie dopuszczalna powierzchnia zabudowy jest wystarczająca i zdecydowana większość nowych altan ma odpowiednie wymiary.

Należy zatem po raz kolejny podkreślić, że budowa altan o wymiarach przekraczających normy określone zarówno w prawie budowlanym, ustawie o  ROD,  jak i przepisach związkowych jest samowolą budowlaną i stanowi rażące naruszenie prawa, ponieważ wszystkie przywołane przepisy jasno i  wyraźnie mówiły o tym, że altana działkowa powinna mieć określone wymiary i nie może służyć do zamieszkiwania.

Idea ogrodnictwa działkowego zrodziła się w celu pomocy niezamożnym rodzinom. Ogrody wypełniają bowiem funkcje rekreacyjne poprzez zapewnienie czynnego wypoczynku działkowcom i ich rodzinom, produkcyjne, ponieważ zapewniają możliwość uprawy warzyw i owoców. Wypełniają też bardzo ważne funkcje społeczne poprzez ugruntowanie więzi rodzinnych i aktywne wypełnianie wolnego czasu głównie przez seniorów. Ogrody odpowiadają więc na różne zapotrzebowania i pełnią wiele ważnych funkcji społecznych. Nie mogą jednak stanowić odpowiedzi na wszystkie problemy i  bolączki, a zwłaszcza na niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Wszystkie bowiem przepisy w sposób jednoznaczny wyłączały i nadal wyłączają funkcję mieszkalną z przeznaczenia działki. Zapewnienie mieszkań osobom ubogim i bezdomnym leży w kompetencjach organów państwowych i władz samorządowych, ponieważ organy te są zobowiązane do prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. Rodzinne ogrody działkowe nie mogą więc przejmować tych funkcji.

WZ


Porady Ogrodnicze


Co warto sprawdzić przed sezonem - 2023-02-28


Remanent w składziku nawozowym. Należy przejrzeć zapasy  i określić stan nawozów z poprzedniego sezonu. Możliwość ich bezpiecznego wykorzystania będzie zależeć od daty przydatności oraz zachowanej konsystencji. 


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-07-08

 Jak co miesiąc, w Radio Lublin w programie pn. „Dom i ogród”, przybliżę aktualne i ważne sposoby na zachowanie bujnej zieleni i piękna Państwa ogrodów. Tym razem dowiecie się Państwo jak przygotować ogród oraz rośliny tarasowe na czas urlopu.


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-06-10

 

To już kolejna audycja dla nowych działkowców na antenie Radio Lublin. W najbliższą sobotę (11 czerwca 2022 r.) po godzinie 11 rozpocznie się program pn. „Dom i ogród”.