Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w RO


 

Polski Związek Działkowców w 2016 roku przeznacza znaczne środki na inwestycje i remonty w ROD. Środki zgromadzone są na Funduszach Rozwoju, zarządzanych przez właściwe prezydia okręgowych zarządów PZD.

Środki zgromadzone na tych funduszach pochodzą przede wszystkim od podmiotów zewnętrznych, jakie otrzymuje PZD w ramach odszkodowań za nieodtwarzaną infrastrukturę ROD w związku z ich likwidacjami. Często dotyczy to częściowych likwidacji, gdzie nie dochodzi do odtwarzania ogrodu. W pierwszej kolejności z tych środków skorzystają likwidowane ogrody, w  których po częściowej likwidacji musi zostać dostosowana infrastruktura, aby zapewnić normalne ich funkcjonowanie. W dalszej kolejności o środki te mogą ubiegać się wszystkie pozostałe ROD, które w ramach obowiązujących w PZD procedur w zakresie realizacji programów inwestycyjno-remontowych i ich finansowania podejmują działania w tym zakresie. Środki te są wydatkowane na podstawie preliminarza finansowego OZ przyjętego na dany rok oraz w oparciu o własne kryteria OZ w sprawie udzielania dotacji dla ROD i ich rozliczania.

Ponieważ zbliżają się walne zebrania w ROD, zachęcamy zarządy ROD do podjęcia w  ogrodach niezbędnych działań mających na celu podjęcie inicjatyw inwestycyjnych. Zatem należy przygotować własny program zadań niezbędnych do realizacji w ROD, przedstawić go na walnym zebraniu, uzyskać aprobatę walnego zebrania w formie uchwały na realizację konkretnych zadań inwestycyjno- remontowych. W określeniu źródeł finansowania takich zadań niezbędna jest partycypacja działkowców. Zaś środki będące w dyspozycji okręgów, które można otrzymać w formie dotacji, stanowią uzupełnienie wkładu własnego ROD.

Największą szanse na dotacje będą miały ogrody, które w swoich programach inwestycyjnych odniosą się do inwestowania w podstawową infrastrukturę, jak w: ogrodzenia, aleje, sieć energetyczna i wodociągowa, budynki administracyjne i magazynowe, place zabaw, oświetlenie ogrodu itp. Chodzi w tym zakresie nie tylko o nowe inwestycje ale także odnoszące się do modernizacji i remontów dotychczasowej infrastruktury.

Analizując okręgowe fundusze rozwoju, największe szanse na uzyskanie dotacji  mają ogrody z terenu działania okręgowych zarządów w: Gdańsku, Lublinie, Słupsku, Wrocławiu oraz ROD podlaskie, podkarpackie, sudeckie, śląskie, świętokrzyskie, toruńsko-włocławskie, warmińsko–mazurskie a także mazowieckie w tym warszawskie. W pozostałych okręgach środki są skromniejsze ale również istnieją.

Ponadto zarządy ROD winny we współpracy z Okręgami korzystać ze wsparcia finansowego w ramach : programów unijnych, Funduszy Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej, programów obywatelskich, dotacji celowych z budżetów gminnych a także w ramach programu rządowego Senior-WIGOR, którego środki pozostają w dyspozycji samorządów.

 

Tylko szerokie zmasowane działania wszystkich struktur Związku mogą znacznie zmienić funkcjonowanie i znaczenie ROD z pożytkiem dla samych działkowców a także mieszkańców miast. Zachęcamy do zapoznania się z  przyjętym przez PZD programem „Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych- ROD XXI wieku” i uchwałą KR PZD w tej sprawie (Biuletyn Informacyjny KR PZD nr 8/2014)

Struktury Związku są do dyspozycji w realizacji tego programu przez zarządy ROD, a celem jest lepsze zagospodarowanie ogrodów.

 

Prezydium Krajowej Rady PZD

 

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r.


Kącik ogrodniczy


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.


Sztuka nawadniania upraw - 2019-07-15

 

Technika podlewania 

 

 

– Najlepsze efekty dla roślin i gleby daje nawadnianie kroplowe (system dostarczania wody bezpośrednio pod rośliny).

 

 

– Podlewanie konewką jest pracochłonne i mało skuteczne ze względu na płytkie zwilżanie gleby.

 

 

– Użycie węża ogrodowego też nie jest korzystne, ze względu na niszczenie struktury gleby, brak oszczędnego wydatkowania wody i zbyt niską temperaturę wody.

 

– Zraszacze mogą pogarszać zdrowotność roślin, ponieważ mokra powierzchnia liści sprzyja poparzeniom oraz rozwojowi chorób grzybowych.


Letnia pielęgnacja kompostu - 2019-06-28

 

Latem w kompostowniku szybko przybywa materii organicznej. Do kompostu systematycznie dodajemy skoszoną trawę, podsuszone chwasty, rozdrobnione gałązki z letniego cięcia drzew i organiczne resztki ze stołu tj. skorupki z jajek, fusy z kawy, herbaty czy obierki owoców i warzyw. Nie zapominajmy o tym, że kompost latem wymaga naszej szczególnej uwagi.