KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska oraz wystą


KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 listopada 2019 r. w  sprawie zajęcia stanowiska oraz wystąpienia do Ministra Środowiska o  interpretację przepisów nowelizacji ustawy „śmieciowej” - 15.11.2019

W dniu 28.10.19 r. oraz 14.11.19 r. Krajowy Zarząd PZD zajmował się kwestią wdrożenia w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami na terenie ROD. Związane do było z wejściem w życie z dniem 6.09.2019 r. ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która m.in. wprowadziła maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów, likwidację „ryczałtu” w zakresie ROD, możliwość powrotu na indywidualne umowy oraz obowiązkową segregację śmieci. Krajowy Zarząd PZD w  szczególności przeanalizował przepisy przejściowe nowelizacji ustawy „śmieciowej” celem ustalenia, jakie aktualnie działania powinny podjąć zarządy ROD celem  prawidłowego wdrożenia w ROD zmienionych zasad gospodarki odpadami.

Biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie pojawiło się wiele różnych, często sprzecznych ze sobą interpretacji ww. ustawy, zwłaszcza przepisów przejściowych, które spowodowały zamieszanie i niepewność w ogrodach działkowych w zakresie prawidłowego stosowania zmienionych zasad gospodarki odpadami, KZ PZD postanowił wystąpić w tej sprawie o  stanowiska Okręgów PZD, które obecnie współpracują z zarządami ROD oraz negocjują z miastami, gminami oraz ich związkami treść nowych przepisów miejscowych odnoszących się przedmiotowego zagadnienia.

Po analizie przepisów przejściowych nowelizacji ustawy „śmieciowej” oraz propozycji i sugestii Okręgów PZD, w dniu 14.11.2019 r. Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w sprawie wdrożenia w ROD zmienionych zasad odbioru odpadów komunalnych oraz w dniu 15.11.2019 r. wystąpił do Ministra Środowiska z prośbą o  wskazanie, czy dokonana przez PZD interpretacja przepisów ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest prawidłowa i czy może być stosowana w ROD. W szczególności, wystąpił o jednoznaczne rozstrzygnięcie:

•   od kiedy ma być prowadzona w ROD segregacja śmieci,

•   od kiedy ROD przestają być objęte ryczałtowym systemem odbioru odpadów,

•   od kiedy ROD mogą występować z systemu gminnego,

•   jakie działania powinny podjąć zarządy ROD celem prawidłowego wdrożenia w ROD zmienionych zasad gospodarki odpadami.

Po uzyskaniu odpowiedzi Ministra Środowiska w zakresie interpretacji przepisów przejściowych nowelizacji ustawy „śmieciowej” przekażemy ją niezwłocznie do zarządów ROD i Okręgów PZD, do wykorzystania we współpracy z samorządami, które obecnie przygotowują nowe przepisy miejscowe dotyczące m.in. wywozu śmieci z terenów ROD.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 15 listopada 2019 r.

 

W załączeniu:

1)    stanowisko KZ PZD w sprawie wdrożenia w ROD zmienionych zasad odbioru odpadów komunalnych - ZOBACZ TUTAJ

oraz

2)    wystąpienie do Ministra Środowiska - ZOBACZ TUTAJ


Kącik ogrodniczy


Uwaga na przymrozki ! - 2020-05-15

 

W maju zwykle spodziewamy się ochłodzeń. Przymrozki występują  najczęściej w drugiej połowie miesiąca. Zimni ogrodnicy to św. Pankracy (12 maja), św. Serwacy (13 maja) i św. Bonifacy (14 maja), a zimna Zośka – św. Zofia (15 maja). W tym okresie warto bacznie obserwować prognozę pogody.


Bądź EKO! Podlewaj z głową - 2020-04-30

 

Wszyscy wiemy, że uprawy potrzebują nawadniania. Jednak ważne jest, aby rozważnie gospodarować wodą. Oto najważniejsze zasady racjonalnego podlewania:


Łąka kwietna jako alternatywa dla trawnika - 2020-04-30


Ogrody działkowe, które jeszcze do niedawna stanowiły wyłączne źródło uzupełnienia i ratowania budżetu domowego poprzez uprawę roślin jadalnych przekształcają się coraz częściej w tereny rekreacyjne. Niemalże na każdej działce większość terenu stanowi trawnik.