PZD pracuje nad Programem Bezpieczeństwa w ROD


 

Krajowa Rada PZD przygotowuje Otwarty Program Bezpieczeństwa w ROD. To w tej chwili jedna z priorytetowych spraw PZD. Wszystkie działanie podejmowane w tym kierunku zmierzają do tego, by ROD stały się bezpiecznymi punktami na mapie poszczególnych miast, a działkowcy mieli poczucie komfortu.

Do prac nad projektem w dniu 3 lipca br. przystąpiła Komisja ds. bezpieczeństwa Rodzinnych Ogrodów Działkowych w składzie: Piotr Gadzikowski – przewodniczący, Robert Klimaszewski, Józef Romanowski, Jerzy Adamski, Stanisław Zawadka i Leszek Bucki.

Posiedzenie Komisji rozpoczął prezes PZD Eugeniusz Kondracki.   

„W ubiegłym roku żyliśmy tematem bezpieczeństwa. Podjęte zostały 3 podstawowe uchwały w tym zakresie.  Jednak z uwagi na powagę i rozwój Związku problem bezpieczeństwa w ROD zasługuje na ujęcie w osobnym programie” – powiedział prezes Eugeniusz Kondracki.

Poszczególni członkowie Komisji  w pełni zgadzali się z Prezesem PZD, uznając powstanie nowego programu za pilne i konieczne.

„Program Bezpieczeństwa jest bardzo istotny. Same ogrody zaczęły już podejmować działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa. Pomagają im w tym także Okręgi. Jednak istnieje duża potrzeba opracowania programu poświęconego właśnie bezpieczeństwu w ROD.  Mamy na czym pracować. Te 3 uchwały dotyczące bezpieczeństwa są doskonałym źródłem do jego stworzenia” –  powiedział przewodniczący komisji Piotr Gadzikowski.

Wstępne założenie programu zostały przygotowane przez Krajową Radę PZD, a przedstawił je Marcin Juszczel, prawnik z Wydziału Prezydialnego KR PZD.

Komisja ds. bezpieczeństwa, po zapoznaniu się z założeniami projektu rozpoczęła pracę nad jego poszczególnymi punktami.

Ustalono, że procedowany program ma być swoistym drogowskazem dla zarządów ROD, pokazywać metody i formy działania, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w ogrodach. Założenia programu zostały opracowane na podstawie przeprowadzonych w ROD badań, dotyczących stanu bezpieczeństwa. Wynika z nich, iż głównymi problemami z którymi borykają się ROD w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa są m.in. włamania, kradzieże, podpalenia, celowe niszczenie mienia, problemy z dotarciem służb straży pożarnej, czy ratunkowych.

Mając na uwadze powyższe informacje Komisja założenia nowego programu, zawarła w podstawowych blokach: Infrastruktura i Współpraca zewnętrzna. W części poświęconej Infrastrukturze podkreślano, iż ROD powinny zadbać o ogrodzenia i oświetlenia, a także rozważyć instalacje monitoringu bądź zatrudnienie profesjonalnej ochrony. Nie mniej ważna jest drożność i przejezdność alejek. Ma to szczególnie znaczenie w kontekście przejazdu służb ratunkowych. W programie zawarto również kwestie dotyczące stanów technicznych instalacji elektrycznej i potrzebę istnienia w każdym ROD głównego zaworu odcinającego energię. Członkowie Komisji zwrócili także uwagę na kwestie ubezpieczeń ROD. Wskazywano, aby prezesi ROD przywiązywali większą wagę do zawieranych umów, a także rozważyli zawarcie ubezpieczeń ogrodów od nieszczęśliwych wypadków i ich następstw. Takie ubezpieczenie pozwoli uchronić ROD przed ewentualnymi roszczeniami poszkodowanych na terenie ROD osób. Zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów – to kolejny punkt zawarty w programie, szczególnie istotny w kontekście obowiązującego RODO. Zagwarantować to ma odpowiednie wyposażenie w systemy antywłamaniowe siedzib ogrodów.

Dużo miejsca w programie bezpieczeństwa poświęcono także na współpracę zewnętrzną, ze szczególnym uwzględnieniem Policji i Straży Miejskiej. Wspólne patrole, spotkaniach ze służbami, udział w działaniach prewencyjnych. To wszystko ma zmierzać do ogólnej poprawy bezpieczeństwa w ROD. W zaleceniach do programu podkreślano, że istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ROD mają sami działkowcy. Dlatego bardzo ważna jest ciągła poprawa ich wiedzy w tym temacie oraz zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa.

Przygotowany przez Komisję projekt programu zostanie przedłożony do dalszego procedowania Krajowemu Zarządowi i Krajowej Radzie PZD.

 E.Ch.


Kącik ogrodniczy


Sztuka nawadniania upraw - 2019-07-15

 

Technika podlewania 

 

 

– Najlepsze efekty dla roślin i gleby daje nawadnianie kroplowe (system dostarczania wody bezpośrednio pod rośliny).

 

 

– Podlewanie konewką jest pracochłonne i mało skuteczne ze względu na płytkie zwilżanie gleby.

 

 

– Użycie węża ogrodowego też nie jest korzystne, ze względu na niszczenie struktury gleby, brak oszczędnego wydatkowania wody i zbyt niską temperaturę wody.

 

– Zraszacze mogą pogarszać zdrowotność roślin, ponieważ mokra powierzchnia liści sprzyja poparzeniom oraz rozwojowi chorób grzybowych.


Letnia pielęgnacja kompostu - 2019-06-28

 

Latem w kompostowniku szybko przybywa materii organicznej. Do kompostu systematycznie dodajemy skoszoną trawę, podsuszone chwasty, rozdrobnione gałązki z letniego cięcia drzew i organiczne resztki ze stołu tj. skorupki z jajek, fusy z kawy, herbaty czy obierki owoców i warzyw. Nie zapominajmy o tym, że kompost latem wymaga naszej szczególnej uwagi.


Zanieczyszczenie środowiska a rodzinne ogrody działkowe - 2019-06-11

 

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego powstaje wskutek wprowadzania do otoczenia: powietrza, wody i gleby, czynników szkodliwych, które niszczą przyrodę, a tym samym środowisko życia ludzi, zwierząt i roślin.  Długotrwała emisja czynników degradujących środowisko prowadzi do jego skażenia. Dlatego biorąc pod uwagę fakt, że człowiek ma ogromny wpływ na otaczającą go przyrodę, należy podjąć działania ograniczające ilość czynników szkodliwych wprowadzanych do  ekosystemu.