KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w systemie gospodarowania


 

Od 2012 r., Krajowy Zarząd PZD podejmuje liczne działania na rzecz zmiany niekorzystnych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej ustawą śmieciową). W ostatnim czasie tj. od września 2018 r. aktywnie uczestniczy w pracach związanych z nowelizacją ww. ustawy, w celu poprawy gospodarki odpadami komunalnymi, w tym obniżenia opłat za wywóz śmieci z terenów ROD.

W ramach ww. prac, KZ PZD na bieżąco monitoruje zmiany dokonywane przez Ministerstwo Środowiska w procesie legislacyjnym związanym ze zmianą ustawy śmieciowej, dokonuje oceny prawnej wprowadzanych poprawek, a także występuje do Ministra Środowiska z propozycjami i uwagami w interesie ROD i działkowców (pismo z dnia 3.09.2018 r. i 31.01.2019 r.). Jak się okazuje, działania KZ PZD, przy wsparciu pozostałych struktur PZD przynoszą rezultaty. Ministerstwo Środowiska uwzględniło postulaty PZD w zakresie proponowanych zmian w nowelizacji ustawy śmieciowej. W związku z czym, w dniu 5.04.2019 r. KZ PZD skierował do MŚ pismo z podziękowaniami w tej sprawie oraz zwrócił się o: 

 • korektę redakcyjną przepisów przejściowych,
 • uzupełnienie ustawy o nowy przepis przejściowy, który umożliwi ROD powrót z gminnego systemu odbioru odpadów na indywidualne umowy,
 • ponowne rozważenie zastosowania wobec ROD zwolnienia z części opłaty śmieciowej w związku z kompostowaniem przez działkowców bioodpadów w kompostownikach ogrodowych.

Pełna treść wystąpienia do MŚ dostępna jest na stronie: www.pzd.pl.

Jeżeli zatem wejdzie w życie ww. projekt nowelizacji ustawy śmieciowej (w aktualnym brzmieniu), w ROD będą obowiązywały następujące zasady wywozu śmieci:

 • ROD zostaną zwolnione z ryczałtowego systemu wywozu odpadów komunalnych,  
 • ROD będą rozliczać wywóz śmieci na podstawie umów z prywatnymi firmami lub na podstawie systemu gminnego właściwego dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne tj. na podstawie deklaracji śmieciowych, w których zarządy ROD będą mogły same wyliczać opłatę za śmieci,
 • w przypadku podjęcia przez radę gminy/miasta uchwały w sprawie objęcia nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne (w tym ROD) gminnym systemem wywozu odpadów, zarządy ROD będą mogły same zadecydować, czy chcą do tego systemu przystąpić. System gminny – tak jak jest to obecnie  – nie będzie już odgórnie „narzucany” ROD. Na objęcie ROD gminnym systemem odbioru odpadów, zarząd ROD będzie musiał wyrazić pisemną zgodę,
 • zostaną wprowadzone maksymalne stawki opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD –  związane z pojemnością worka/pojemnika. Ich wysokość będzie uzależniona – tak jak w przypadku nieruchomości zamieszkanych - od przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem ustalaną na podstawie corocznego obwieszczenia Prezesa GUS. I tak, ww. stawki nie będą mogły przekroczyć 3,2 % przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o poj. 1100 litrów lub 1% przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o poj. 120 l. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat będą ustalane w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

           Zgodnie z ostatnim obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 27.03.2019 r. przeciętny dochód rozporządzalny na 1                     osobę ogółem wynosi 1693 zł. Co w praktyce oznacza, że maksymalna wysokość stawki opłaty za wywóz śmieci                 posegregowanych za 120 litrowy worek nie będzie mogła przekroczyć 16,93 zł lub za pojemnik o                           pojemności 1100 litrów – 54,17 zł.

 • gdy odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma wynieść 2-krotność (a nie jak wcześniej proponowano – 4-krotność) stawki ustalonej zgodnie z uchwałą rady miasta/gminy,
 • w przypadku, gdy nastąpią zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty śmieciowej, zarząd ROD będzie zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie do dnia 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a nie jak dotychczas - w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany,
 • przepisy przejściowe (po korekcie zaproponowanej przez PZD):
 • jeżeli w dniu wejście w życie ustawy (nowelizacja ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia) do ROD stosowano stawkę opłaty inną niż określona w art. 6j ust. 3 (czyli ryczałtową), stawka ta ma obowiązywać do czasu wejścia w życie uchwały rady miasta/gminy ustalającej stawkę opłaty tak jak dla nieruchomości niezamieszkałych na których powstają opady komunalne, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
 • jeżeli w dniu wejście w życie ustawy, do ROD stosowano stawki opłat wyższe niż stawki maksymalne, o których mowa w art. 6 k ust. 2a pkt 5 ustawy, te stawki będą obowiązywały do czasu wejścia w życie uchwały rady miasta/gminy ustalającej stawki opłaty nie przekraczające stawek maksymalnych, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z ostatnimi informacjami na stronie internetowej RCL ww. projekt nowelizacji ustawy śmieciowej jest obecnie rozpatrywany przez Komisję Prawniczą. Wobec czego, KZ PZD będzie nadal monitorował ewentualne zmiany dokonywane w procesie legislacyjnym i na bieżącą reagował, zgłaszając w tym zakresie stosowne postulaty. 

Mając na uwadze znaczenie wystąpień kierowanych do Ministra Środowiska przez organy PZD oraz działkowców, prosimy o dalsze wpieranie naszych działań mających na celu poprawę sytuacji „śmieciowej” w ogrodach działkowych!

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2019 r.  


Kącik ogrodniczy


Zanieczyszczenie środowiska a rodzinne ogrody działkowe - 2019-06-11

 

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego powstaje wskutek wprowadzania do otoczenia: powietrza, wody i gleby, czynników szkodliwych, które niszczą przyrodę, a tym samym środowisko życia ludzi, zwierząt i roślin.  Długotrwała emisja czynników degradujących środowisko prowadzi do jego skażenia. Dlatego biorąc pod uwagę fakt, że człowiek ma ogromny wpływ na otaczającą go przyrodę, należy podjąć działania ograniczające ilość czynników szkodliwych wprowadzanych do  ekosystemu.


Zadbajmy o zdrowie w trakcie pracy na działce - 2019-04-24

 

 

Wiosną słońce staje się coraz częstszym gościem na działce, a budząca się do życia przyroda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Praca na działce, wśród śpiewu ptaków i roślinności to czysta przyjemność. Otaczająca nas przyroda to niestety nie tylko wschodzące kwiaty, pąki na drzewach, czy zielona trawa, ale także żyjące wokół nas organizmy. Niektóre z nich – tak jak np. kleszcze, mogą zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Bardzo ważnym jest, więc aby się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć.


Lubimy dżdżownice ! - 2019-04-05

 

Obecność dżdżownic w ogrodzie, dobrze świadczy o żyzności gleb, która jest naturalnym siedliskiem tych pożytecznych organizmów. Preferują one gleby zasobne w substancję organiczną, która stanowi ich główne źródło pokarmu.

 

Dżdżownice poprawiają żyzność gleby poprzez mineralizację i humifikację materii organicznej.