Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzenne


 

Krajowy Zarząd PZD informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zostały zamieszczone najistotniejsze założenia reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego wypracowane w ramach Zespołu doradczego MIiR do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno – budowalnego i systemu planowania przestrzennego. (https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/wyniki-prac-zespolu-doradczego-do-spraw-reformy-procesu-inwestycyjno-budowlanego-i-systemu-planowania-przestrzennego/). Z powyższego materiału wynika, iż w Ministerstwie toczą się zaawansowane prace nad nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która – jak wynika z założeń – wprowadzi rewolucję w planowaniu przestrzennym. Jednocześnie z wypowiedzi Artura Sobonia – Sekretarza Stanu, wynika, iż na dniach powinien być gotowy projekt nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z przedstawionych założeń wynika, iż aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpione przez plan przeznaczenia. Będzie on jednak inaczej niż studium aktem prawa miejscowego, a więc będzie wiązał nie tylko gminy ale i mieszkańców, gdyż będzie zawierał przepisy powszechnie obowiązujące i mogące być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Plan przeznaczenia będzie tworzony dla terenu całego miasta i będzie prognozował realizację planu, terminy uchwalania planów zabudowy oraz oddziaływanie na środowisko. Będzie przestrzennym zobrazowaniem strategii rozwoju gminy i będzie stanowił podstawę do wszelkich przekształceń strukturalnych.

Z kolei plan zabudowy ma zastąpić obecnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Będzie on tworzony dla terenów wyznaczonych w planach przeznaczenia i będzie podstawą do wydawania pozwolenia na budowę. W planie obowiązkowo będą ustalane m.in. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, czy granice obszarów lokalizacji terenów przestrzeni publicznej, społecznej i terenów zielonych.

Założenia przewidują także większy i faktyczny – a nie prowizoryczny, jak jest obecnie – udział społeczności lokalnej w tworzeniu nowych bądź zmiany planów przeznaczenia i planów zabudowy. 

Krajowy Zarząd PZD uznaje, iż zmiany w planowaniu przestrzennym są konieczne, gdyż wpłyną pozytywnie na system planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także wyeliminują chaotyczną zabudowę, która często prowadzi do pogorszenia warunków życia społeczności lokalnej. Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż Polski Związek Działkowców jest jednym z największych stowarzyszeń ogólnopolskich w kraju, Krajowy Zarząd PZD wystąpił z pismem do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, celem zaproszenia Polskiego Związku Działkowców do konsultacji przedmiotowego projektu. Polski Związek Działkowców zrzesza 4 626 rodzinnych ogrodów działkowych zajmujących ponad 40 tys. ha ziemi. Na tych terenach urządzonych jest ponad 900 tysięcy działek użytkowanych przez ponad 1 mln członków PZD. Biorąc pod uwagę, iż w większości z działek korzystają całe rodziny, faktycznych użytkowników może być zatem nawet około 4 mln. Powyższe dane świadczą o tym, iż głos działkowców i struktur PZD winien być brany pod uwagę w sprawach ważnych dla społeczności, w szczególności, gdy zmiany legislacyjne dotyczą gruntów. Rodzinne ogrody działkowe pełnią we współczesnej Polsce wiele, bardzo istotnych zadań m.in. ekologicznych, edukacyjnych, kulturalnych i socjalnych. Ponadto, mają bardzo duży wpływ na poprawę środowiska w miastach, w szczególności w tych większych, które borykają się z coraz większym smogiem. ROD mają też długą tradycję w społeczeństwie polskim. Dlatego też głos działkowców, którzy stanowią około 10% społeczeństwa w Polsce winien być wysłuchany i wzięty pod uwagę przy tworzeniu nowej ustawy.

Z uwagi na powyższe, KZ PZD złożył Ministrowi deklarację gotowości zapoznania się z projektem, złożenia opinii bądź ewentualnych uwag, a także udziału w dyskusjach.

 

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 

 

 

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2019 r.


Kącik ogrodniczy


Zanieczyszczenie środowiska a rodzinne ogrody działkowe - 2019-06-11

 

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego powstaje wskutek wprowadzania do otoczenia: powietrza, wody i gleby, czynników szkodliwych, które niszczą przyrodę, a tym samym środowisko życia ludzi, zwierząt i roślin.  Długotrwała emisja czynników degradujących środowisko prowadzi do jego skażenia. Dlatego biorąc pod uwagę fakt, że człowiek ma ogromny wpływ na otaczającą go przyrodę, należy podjąć działania ograniczające ilość czynników szkodliwych wprowadzanych do  ekosystemu.


Zadbajmy o zdrowie w trakcie pracy na działce - 2019-04-24

 

 

Wiosną słońce staje się coraz częstszym gościem na działce, a budząca się do życia przyroda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Praca na działce, wśród śpiewu ptaków i roślinności to czysta przyjemność. Otaczająca nas przyroda to niestety nie tylko wschodzące kwiaty, pąki na drzewach, czy zielona trawa, ale także żyjące wokół nas organizmy. Niektóre z nich – tak jak np. kleszcze, mogą zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Bardzo ważnym jest, więc aby się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć.


Lubimy dżdżownice ! - 2019-04-05

 

Obecność dżdżownic w ogrodzie, dobrze świadczy o żyzności gleb, która jest naturalnym siedliskiem tych pożytecznych organizmów. Preferują one gleby zasobne w substancję organiczną, która stanowi ich główne źródło pokarmu.

 

Dżdżownice poprawiają żyzność gleby poprzez mineralizację i humifikację materii organicznej.