Minister-srodowiska-odpowiedzial-na-interpelacje-posla-Paszyka-w-sp


 

W dniu 22.03.2019 r. Minister Środowiska udzielił odpowiedzi posłowi Krzysztofowi Paszykowi (PSL-UED) na jego interpelację nr 29860 w sprawie zmian dokonanych w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Przypomnijmy, że poseł K. Paszyk, zadał Ministrowi Środowiska dwa pytania:

1. Dlaczego Ministerstwo Środowiska nie chce uwzględnić postulatów i uwag środowiska rodzinnych ogrodów działkowych w toku prac nad tzw. ustawą śmieciową?

2. Czy przewiduje Pan Minister podjęcie działań, by projekt ustawy o zmianie ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw uwzględnił postulaty podnoszone przez działkowców?

W odpowiedzi, Ministerstwo Środowiska  poinformowało, że:

1)    wprowadziło maksymalną wysokość stawki opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD oraz dookreśliło, że maksymalna stawka opłaty za wywóz śmieci w przypadku pojemnika o pojemności 1100 litrów nie będzie mogła przekroczyć – 51,10 zł lub w przypadku worka o pojemności 120 litrów – nie mogła przekroczyć 15,98 zł. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat mają być ustalane w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

2)    nie wyraziło zgody na objęcie działkowców zwolnieniem z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów. Uznało bowiem, że ww. zwolnienie ma być „proekologiczną zachętą dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, do podjęcia wysiłku w zakresie zagospodarowywania bioodpadów we własnych kompostownikach”. W ROD są obowiązkowe kompostowniki. Wobec czego nie ma potrzeby nakłaniania działkowców do kompostowania tej części odpadów komunalnych. Poza tym, działkowcy mogą sami kontrolować wysokość opłaty za wywóz śmieci. Im bowiem więcej kompostują odpadów zielonych, tym mniejszą wytwarzają ilość śmieci i mniej za nie płacą.

3)    odnosząc się do kwestii narzucenia m.in. ROD częstotliwości odbioru odpadów (nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie), MŚ wskazało, że ta częstotliwość odnosi się tylko śmieci niesegregowanych (zmieszanych) i jest podyktowana obowiązkiem utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym miejsc gromadzenia tych odpadów. Jednakże w przypadku wprowadzenia na terenie ROD jednolitego systemu segregacji odpadów częstotliwość ich odbioru może być rzadsza.

4)    W odniesieniu do naliczania dwukrotnie wyższej opłaty za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych w związku z niedopełnieniem obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, MŚ poinformowało, że obowiązek ten będzie dotyczyć wszystkich rodzajów nieruchomości, w związku z powyższym, niezasadne będzie wyłączenie z ww. obowiązku ROD.

W pełną treścią interpelacji poselskiej oraz odpowiedzią MŚ można zapoznać się na stronie internetowej Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=29860.

 

MAP


Kącik ogrodniczy


Zanieczyszczenie środowiska a rodzinne ogrody działkowe - 2019-06-11

 

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego powstaje wskutek wprowadzania do otoczenia: powietrza, wody i gleby, czynników szkodliwych, które niszczą przyrodę, a tym samym środowisko życia ludzi, zwierząt i roślin.  Długotrwała emisja czynników degradujących środowisko prowadzi do jego skażenia. Dlatego biorąc pod uwagę fakt, że człowiek ma ogromny wpływ na otaczającą go przyrodę, należy podjąć działania ograniczające ilość czynników szkodliwych wprowadzanych do  ekosystemu.


Zadbajmy o zdrowie w trakcie pracy na działce - 2019-04-24

 

 

Wiosną słońce staje się coraz częstszym gościem na działce, a budząca się do życia przyroda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Praca na działce, wśród śpiewu ptaków i roślinności to czysta przyjemność. Otaczająca nas przyroda to niestety nie tylko wschodzące kwiaty, pąki na drzewach, czy zielona trawa, ale także żyjące wokół nas organizmy. Niektóre z nich – tak jak np. kleszcze, mogą zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Bardzo ważnym jest, więc aby się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć.


Lubimy dżdżownice ! - 2019-04-05

 

Obecność dżdżownic w ogrodzie, dobrze świadczy o żyzności gleb, która jest naturalnym siedliskiem tych pożytecznych organizmów. Preferują one gleby zasobne w substancję organiczną, która stanowi ich główne źródło pokarmu.

 

Dżdżownice poprawiają żyzność gleby poprzez mineralizację i humifikację materii organicznej.