Nadzwyczajne XXVII posiedzenie Krajowej Rady PZD


Na dzień 12 marca 2019 r. zwołano Nadzwyczajne XXVII posiedzenie KR PZD. Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym ze względu na trwający senacki etap prac legislacyjnych nad znowelizowaną ustawą o  gospodarce nieruchomościami przyjętą przez Sejm w dniu 20 lutego 2019 r., który ma zakończyć się posiedzeniem Senatu w dniu 20 marca 2019 r. i  konieczność oceny znaczenia ustawy dla rodzinnych ogrodów działkowych i  ustalenia działań, które zniwelują skutki, jakie za sobą niesie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Poza członkami KR PZD w posiedzeniu uczestniczyli również radcy prawni i dyrektorzy biur kilku okręgów.

Prezes otwierając posiedzenie zaznaczył, że przyjęta przez Sejm ustawa niesie wiele pozytywnych rozwiązań i swym zamyśle ma położyć kres roszczeniom,  jednak ze względu na czas, jaki został wskazany na składanie wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, staje się niebezpieczna dla rodzinnych ogrodów działkowych. Treść przepisów rodzi bowiem realne zagrożenie wywołania lawiny roszczeń reprywatyzacyjnych. Prezes poinformował o podjętych przez Jednostkę Krajową  działaniach, w  szczególności o spotkaniu z Sekretarzem Stanu Arturem Soboniem, jakie w  dniu 7 marca 2019 r. odbyło się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. – informację o spotkaniu można znaleźć tutaj: http://pzd.pl/artykuly/22738/188/Spotkanie-przedstawicieli-PZD-z-Wiceministrem-Infrastruktury-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami.html

Prezes podkreślił, że PZD zmaga się z dużym problemem roszczeń, które zagrażają wielu rodzinnym ogrodom działkowym, a rozwiązania  które znalazły się w znowelizowanej przez Sejm ustawie o gospodarce nieruchomościami spowodują, że kolejną falę roszczeń reprywatyzacyjnych w  stosunku do gruntów na których zlokalizowane są ogrody działkowe w  ciągu najbliższych trzech lat. Prezes podkreślił, że do procesie legislacyjnym w Sejmie nie uwzględniono Polskiego Związku Działkowców,  czego wynikiem było pominięcie go przy konsultacjach nad ustawą.

Znowelizowaną ustawę o gospodarce nieruchomościami przedstawił r.pr. Tomasz Terlecki. Wyjaśnił, że Ustawa ma na celu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował pozbawienie możliwości występowania z żądaniem zwrotu przez dwie kategorie podmiotów: byłych współwłaścicieli (ich spadkobierców), czyli osoby nie posiadające „pełnych” praw do wywłaszczonej nieruchomości, a także poprzednich właścicieli (ich spadkobierców) nieruchomości przejętych przez Państwo w  drodze umowy, zamiast decyzji wywłaszczeniowej. Nowelizacja wprost przyznaje im możliwość składania wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, wprowadza ogólny termin na zgłaszanie żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości pod rygorem wygaśnięcia tego prawa – 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, co należy uznać pozytywne rozwiązanie. Pan r.pr. T. Terlecki podkreślił, że oprócz tych rozwiązań, nowelizacja zawiera także takie, które doprowadzą do wzmożonego zgłaszania wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, zwłaszcza w okresie najbliższych trzech lat. Przyjęto bowiem zbyt długi okres przejściowy (3-letni), podczas którego będą mogły być składane wnioski, zwłaszcza w sprawach ponad 20-letnich. Oznacza to, że również wobec nieruchomości wywłaszczonych np. w latach 60-tych lub 70-tych XX wieku będą mogły być zgłaszane roszczenia reprywatyzacyjne i na nowo otwierane postępowania. Dlatego na spotkaniu w  Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przedstawiciele PZD zaproponowali, aby w tak jaskrawych przypadkach znacznie ograniczyć terminy do składania takich wniosków, co pozwoli to ustabilizować stosunki własnościowe i zagwarantować bezpieczeństwo prawne. Pan Terlecki wspomniał również, że w tej chwili nikt, łącznie ze stroną rządową, nie potrafi oszacować konsekwencji, jakie wywoła wprowadzenie w  życie ustawy.

Sytuację gruntów ROD objętych roszczeniami w świetle uchwalenia nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami przedstawiali przedstawiciele Okręgów, w których roszczenia stanowią znaczący problem w  funkcjonowaniu ogrodów: Jerzy Giezek - Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, Małgorzata Rutowicz-Rak - p.o. Kierownika Biura Okręgu Mazowieckiego, Zofia Mierniczek - Prezes Okręgu Małopolskiego, Zdzisław Śliwa- Prezes Okręgu w Poznaniu, Monika Deorowicz - Radca Prawny Okręgu Śląskiego, Andrzej Bojko - Prezes Okręgu Podlaskiego, Beata Milianowska - Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego, Janusz Moszkowski - Prezes Okręgu Pomorskiego, Piotr Gadzikowski - Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego, Magdalena Wójcicka - Dyrektor Biura Okręgu w  Lublinie oraz Tadeusz Jarzębak - Prezes Okręgu w Szczecinie.

W rezultacie szczegółowo przedstawionego tematu oraz dyskusji ustalono wspólne działania dla struktur Związku, które winny być podjęte, aby walczyć o ustawę. Podglądy na temat znowelizowanej ustawy o  gospodarce nieruchomościami oraz równoległych działań, które powinny podejmować ogrody, Krajowa Rada PZD przedstawiła w przyjętych stanowiskach:

  1. Stanowisko w sprawie zagrożeń wynikających z uchwalonej w dniu 20 lutego 2019 r. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami;
  2.  Stanowisko w sprawie znaczenia ROD dla miast i ich społeczności.

Prezes podsumowując posiedzenie podziękował członkom KR PZD za jedność, solidarność i zaangażowanie, bez których ogrody dawno przestałyby istnieć.

 

ZRS


Kącik ogrodniczy


Zadbajmy o zdrowie w trakcie pracy na działce - 2019-04-24

 

 

Wiosną słońce staje się coraz częstszym gościem na działce, a budząca się do życia przyroda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Praca na działce, wśród śpiewu ptaków i roślinności to czysta przyjemność. Otaczająca nas przyroda to niestety nie tylko wschodzące kwiaty, pąki na drzewach, czy zielona trawa, ale także żyjące wokół nas organizmy. Niektóre z nich – tak jak np. kleszcze, mogą zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Bardzo ważnym jest, więc aby się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć.


Lubimy dżdżownice ! - 2019-04-05

 

Obecność dżdżownic w ogrodzie, dobrze świadczy o żyzności gleb, która jest naturalnym siedliskiem tych pożytecznych organizmów. Preferują one gleby zasobne w substancję organiczną, która stanowi ich główne źródło pokarmu.

 

Dżdżownice poprawiają żyzność gleby poprzez mineralizację i humifikację materii organicznej.


Kompost po zimie - 2019-02-27

Nadchodzi wiosna i zaczynamy pierwsze prace w ogrodzie. Warto pamiętać również o kompostowniku. Po okresie zimy wymaga on odpowiedniej pielęgnacji.