W jaki sposób należy dokonać wyboru członków władz ogrodowych?


W bieżącym roku, w rodzinnych ogrodach działkowych odbędą się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze, które m.in. dokonają wyborów władz ogrodowych.

W związku z tym, warto wiedzieć, jakie obowiązują generalne zasady w zakresie wyboru przez walne członków zarządu oraz komisji rewizyjnych.

I tak, przed wyborem członków ww. organów ogrodowych, walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze powinno w pierwszej kolejności ustalić liczbę członków zarządu ROD i komisji rewizyjnych w granicach przewidzianych w statucie PZD (§ 66 pkt 5 statutu PZD). Zgodnie z § 69 ust. 3 statutu PZD, liczba członków zarządu nie może być mniejsza niż 5 osób, a większa niż 11 osób. Natomiast, liczba członków komisji rewizyjnej ROD nie może liczyć mniej niż 3 członków, a nie więcej niż 9 członków (§ 89 ust.2 statutu PZD).

Po ustaleniu liczby członków poszczególnych organów ogrodowych, wybrana na zebraniu komisja wyborcza powinna przedstawić na walnym zebraniu listę wszystkich zarejestrowanych kandydatów do zarządu ROD oraz komisji rewizyjnej ROD. W praktyce, będzie to odbywało się poprzez odczytanie stosownego protokołu. Kandydatów na członków organów ogrodowych może zgłaszać każdy członek PZD danego ROD do komisji  wyborczej, posiadający czynne prawo wyborcze, czyli każdy członek zwyczajny danego ROD (§56 ust. 2 statutu PZD).

Po przedstawieniu listy kandydatów, komisja wyborcza powinna przedstawić ich pod głosowanie. Głosowanie powinien przeprowadzić przewodniczący walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD. Wybory powinny odbyć się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów (§ 46 ust. 4 statutu PZD). Oznacza to, że aby kandydat został wybrany na członka zarządu ROD lub komisji rewizyjnej ROD musi uzyskać więcej głosów „za” niż „przeciw” (bez znaczenia są głosy wstrzymujące). W sytuacji, gdy zgłosiło się więcej kandydatów (niż jest ustalono miejsc w  organach ROD), decydujące znaczenie będzie miała liczba głosów oddanych „za” (członkami zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów oddanych „za”, pod warunkiem, że jest ich więcej niż „przeciw”). W przypadku, gdy zgłosiło się mniej kandydatów niż miejsc, walne zebranie powinno dążyć o wyłonienia brakującej liczby kandydatów.

Wybór członków organów ROD powinien być potwierdzony w uchwale walnego zebrania sprawozdawczo-odbiorczego w sprawie wyników wyborów do organów PZD (…)

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia wyborów członków władz ogrodowych, w tym kwestie techniczne oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są w Wytycznych dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 r., które otrzymały wszystkie zarządy ROD. Istnieje również możliwość uzyskania ich w wersji elektronicznej za pośrednictwem Okręgu PZD lub bezpośrednio (za pośrednictwem newslettera) - po przekazaniu do jednostki krajowej (za pośrednictwem Okręgów PZD) swoich adresów e-mailowych.   

 

MAP


Kącik ogrodniczy


Zadbajmy o zdrowie w trakcie pracy na działce - 2019-04-24

 

 

Wiosną słońce staje się coraz częstszym gościem na działce, a budząca się do życia przyroda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Praca na działce, wśród śpiewu ptaków i roślinności to czysta przyjemność. Otaczająca nas przyroda to niestety nie tylko wschodzące kwiaty, pąki na drzewach, czy zielona trawa, ale także żyjące wokół nas organizmy. Niektóre z nich – tak jak np. kleszcze, mogą zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Bardzo ważnym jest, więc aby się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć.


Lubimy dżdżownice ! - 2019-04-05

 

Obecność dżdżownic w ogrodzie, dobrze świadczy o żyzności gleb, która jest naturalnym siedliskiem tych pożytecznych organizmów. Preferują one gleby zasobne w substancję organiczną, która stanowi ich główne źródło pokarmu.

 

Dżdżownice poprawiają żyzność gleby poprzez mineralizację i humifikację materii organicznej.


Kompost po zimie - 2019-02-27

Nadchodzi wiosna i zaczynamy pierwsze prace w ogrodzie. Warto pamiętać również o kompostowniku. Po okresie zimy wymaga on odpowiedniej pielęgnacji.