Pozbądź się azbestu!


Przypominamy, że działkowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie azbestu ze środków z budżetu gminy, w której położony jest ogród. Dotyczy to demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Usunąć można m.in. płyty eternitowe faliste lub płaskie czy rury azbestowo-cementowe.

Azbest jest zaliczany do jednego z dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Oddychanie powietrzem skażonym włóknami azbestowymi jest niebezpieczne dla zdrowia. Chorobotwórczy wpływ azbestu na ludzki organizm może być widoczny dopiero po kilkudziesięciu latach od momentu narażenia organizmu na kontakt z tym materiałem. Azbest powoduje m.in. pylicę azbestową, raka płuc, raka oskrzeli czy międzybłoniaka opłucnej czy otrzewnej. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że warto jak najszybciej pozbyć się tego szkodliwego materiału.

Obecnie w wielu gminach trwa nabór wniosków o dofinansowanie na ten cel. Przykładowo w Gminie Miejskiej Ciechanów, wszyscy chętni, którzy planują w 2019 roku usunięcie ze swoich budynków lub działek wyrobów i  odpadów zawierających azbest, muszą złożyć wniosek do 31 stycznia.

"Zgodnie z zasadami obowiązującego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016-2032”, usuwanie wyrobów z azbestem prowadzone jest przez jeden podmiot wyłoniony na dany rok przez Urząd Miasta. Na podstawie wniosków złożonych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przez wspólnoty mieszkaniowe i przez użytkowników ogrodów działkowych określony zostanie zakres, zaplanowane zostaną działania i zabezpieczone będą środki finansowe. Złożenie wniosku jest więc konieczne do ujęcia w  planowanej do usunięcia ilości wyrobów z azbestem na 2019 rok" - czytamy na stronie Urzędu Miasta Ciechanów.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych działkowców do korzystania z  dofinansowania na usunięcie azbestu. Szczegółowe informacje i terminy dotyczące składania wniosków o dofinansowanie na usunięcie azbestu można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych gmin.

Uwaga, dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów położenia nowego poszycia dachu.

KGK

::

Przeczytaj także: Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu z terenów rodzinnych ogrodów działkowych Z 13.04.2016 r.


Kącik ogrodniczy


Zanieczyszczenie środowiska a rodzinne ogrody działkowe - 2019-06-11

 

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego powstaje wskutek wprowadzania do otoczenia: powietrza, wody i gleby, czynników szkodliwych, które niszczą przyrodę, a tym samym środowisko życia ludzi, zwierząt i roślin.  Długotrwała emisja czynników degradujących środowisko prowadzi do jego skażenia. Dlatego biorąc pod uwagę fakt, że człowiek ma ogromny wpływ na otaczającą go przyrodę, należy podjąć działania ograniczające ilość czynników szkodliwych wprowadzanych do  ekosystemu.


Zadbajmy o zdrowie w trakcie pracy na działce - 2019-04-24

 

 

Wiosną słońce staje się coraz częstszym gościem na działce, a budząca się do życia przyroda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Praca na działce, wśród śpiewu ptaków i roślinności to czysta przyjemność. Otaczająca nas przyroda to niestety nie tylko wschodzące kwiaty, pąki na drzewach, czy zielona trawa, ale także żyjące wokół nas organizmy. Niektóre z nich – tak jak np. kleszcze, mogą zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Bardzo ważnym jest, więc aby się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć.


Lubimy dżdżownice ! - 2019-04-05

 

Obecność dżdżownic w ogrodzie, dobrze świadczy o żyzności gleb, która jest naturalnym siedliskiem tych pożytecznych organizmów. Preferują one gleby zasobne w substancję organiczną, która stanowi ich główne źródło pokarmu.

 

Dżdżownice poprawiają żyzność gleby poprzez mineralizację i humifikację materii organicznej.