Od 1 stycznia obowiązuje znowelizowany Regulamin ROD


1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018 Krajowej Rady PZD z  dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, która wraz z Regulaminem ROD została opublikowana w  Biuletynie Informacyjnym nr 9/2018.

Regulamin ROD obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie ogrodu działkowego, dlatego bardzo istotne jest poinformowanie działkowców o zmianach, jakie w nim zapisano. Krajowy Zarząd PZD podjął decyzję o wydrukowaniu znowelizowanego Regulaminu ROD w nakładzie odpowiadającym liczbie działkowców. Został on przekazany do okręgów, skąd zarządy powinny odbierać go w liczbie odpowiadającej liczbie działkowców w ROD. Koszty Regulaminu ROD dla członków PZD zostaną pokryte ze składki członkowskiej, a działkowcy nie będący członkami PZD będą mogli go nabyć w swoim zarządzie.

 

 

Oto najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone do Regulaminu ROD:


1) § 2 ust. 3 - zmiana dotycząca nadawania nazw dla ROD;

2) § 9 ust. 2 pkt 4 - nowa regulacja stanowiąca o  tym, że działkowiec powinien przywrócić stan sprzed naruszenia, jeśli przyczynił się do jego powstania.

3) do § 17 wprowadzono regulację dotyczącą wypowiadania umowy dzierżawy działkowej;

4) § 34 ust. 2 – wprowadzono nowy przepis zabraniający dokonywania nasadzeń na terenach ogólnych;

5) § 44 ust. 5 i 6 - wskazano postępowanie w  przypadku, gdy z uwagi na ukształtowanie działki nie jest możliwe posadowienie altany w wymaganych odległościach od granicy działki;

6) § 45 ust. 2 i 3 - wprowadzono nową regulację dotycząca nadzoru nad altanami i ich parametrami przez zarząd ROD (ust. 2) i możliwość skorzystania przez zarząd do realizacji tego celu instytucji wejścia na działkę na podstawie § 73 i 74, jak również odpowiedzialności za właściwe usytuowanie altany (ust. 3);

7) § 67 pkt 2 – wprowadzono termin „ponad przeciętną miarę” odnoszący do obowiązku działkowca niezakłócania spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń;

8) § 70 – w przepisie dotyczącym wjazdu na teren ogrodu osób niepełnosprawnych zrezygnowano z przymiotnika „ruchowo”;

9) § 80 – wprowadzono regulację dotyczącą odpowiedzialności działkowca: „Działkowiec winny działania lub zaniechania, przez które PZD poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności obowiązek zrekompensowania kosztów poniesionych przez PZD w celu usunięcia naruszeń w  infrastrukturze ogrodowej”;

10) § 81 ust. 3 – dopisano, że skierowane do działkowca pisma po ich zwrocie przez pocztę pozostaną w aktach ze skutkiem doręczenia również w przypadku w przypadku nieprzyjęcia korespondencji;

11) § 83 ust. 4 – wpisano statutową możliwość odpracowania zaległości z tytułu niewnoszenia opłat ogrodowych za zgodą zarządu ROD.

Zofia Rut-Skórzyńska


Tu można pobrać Regulamin ROD uchwalony 28 czerwca 2018 roku, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku (
LINK)


Kącik ogrodniczy


Zanieczyszczenie środowiska a rodzinne ogrody działkowe - 2019-06-11

 

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego powstaje wskutek wprowadzania do otoczenia: powietrza, wody i gleby, czynników szkodliwych, które niszczą przyrodę, a tym samym środowisko życia ludzi, zwierząt i roślin.  Długotrwała emisja czynników degradujących środowisko prowadzi do jego skażenia. Dlatego biorąc pod uwagę fakt, że człowiek ma ogromny wpływ na otaczającą go przyrodę, należy podjąć działania ograniczające ilość czynników szkodliwych wprowadzanych do  ekosystemu.


Zadbajmy o zdrowie w trakcie pracy na działce - 2019-04-24

 

 

Wiosną słońce staje się coraz częstszym gościem na działce, a budząca się do życia przyroda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Praca na działce, wśród śpiewu ptaków i roślinności to czysta przyjemność. Otaczająca nas przyroda to niestety nie tylko wschodzące kwiaty, pąki na drzewach, czy zielona trawa, ale także żyjące wokół nas organizmy. Niektóre z nich – tak jak np. kleszcze, mogą zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Bardzo ważnym jest, więc aby się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć.


Lubimy dżdżownice ! - 2019-04-05

 

Obecność dżdżownic w ogrodzie, dobrze świadczy o żyzności gleb, która jest naturalnym siedliskiem tych pożytecznych organizmów. Preferują one gleby zasobne w substancję organiczną, która stanowi ich główne źródło pokarmu.

 

Dżdżownice poprawiają żyzność gleby poprzez mineralizację i humifikację materii organicznej.