Zanieczyszczenie środowiska a rodzinne ogrody działkowe


 

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego powstaje wskutek wprowadzania do otoczenia: powietrza, wody i gleby, czynników szkodliwych, które niszczą przyrodę, a tym samym środowisko życia ludzi, zwierząt i roślin.  Długotrwała emisja czynników degradujących środowisko prowadzi do jego skażenia. Dlatego biorąc pod uwagę fakt, że człowiek ma ogromny wpływ na otaczającą go przyrodę, należy podjąć działania ograniczające ilość czynników szkodliwych wprowadzanych do  ekosystemu.

Świadomość

Rodzinne ogrody działkowe, będące stałym elementem struktury krajobrazu miejskiego, łączą w sobie wiele funkcji: od rekreacyjnych, prospołecznych, edukacyjnych i zdrowotnych po produkcyjne i ekologiczne.  

Zielone wyspy polskich miast, stanowią bogactwo roślin,  które tworzą warunki do życia i dają schronienie wielu gatunkom zwierząt. Ze względu na swój charakter  powinny być kojarzone pozytywnie – jako ostoja przyrody, miejsce wytchnienia, zielone płuca wielkich aglomeracji. Aby tak było należy wprowadzić spójne działania i dobre praktyki, które nie tylko ograniczą emisję zanieczyszczeń, ale poprawią stan środowiska przyrodniczego w naszych miastach.

Należy pamiętać, że każda zmiana w kierunku równowagi ekologicznej sprzyja ochronie naturalnych zasobów środowiska.

vPowietrze

W ostatnich latach obserwujemy znaczne pogorszenie jakości powietrza w naszych miastach. Europejska Agencja Środowiska wskazała aż sześć miast w Polsce, spośród dziesięciu w Europie, zaliczanych do stref o najbardziej zanieczyszczonym  powietrzu.

Problem:  Pyły groźne dla zdrowia !

Na ilość smogu, którego najgroźniejszym składnikiem są pyły zawieszone PM2,5 i PM10,  ma proces spalania paliw stałych wykorzystywanych do ogrzewania, transportu oraz przemysłu, a głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza są pyły wydobywające się z kominów domów mieszkalnych oraz budynków produkcyjnych.

Środki zaradcze

Dzięki nowelizacji ustawy prawo ochrony środowiska – tzw. „ustawy antysmogowej” władze samorządowe mają prawo ustalać jakie paliwa i w jakiego rodzaju instalacjach, mogą być wykorzystywane na danym terenie. Ponadto znowelizowana ustawa antysmogowa daje samorządom narzędzia prawne do skutecznej walki z niską emisją oraz podjęcia działań mających na celu ochronę powietrza.

Ważnym krokiem w stronę poprawy jakości powietrza  są uchwały podejmowane przez rady miast, wprowadzające na ich terenie całkowity zakaz spalania.

Nie! dla rozpalania ognisk

Niestety wciąż powracający problem ognisk i spalania odpadów organicznych potęguje proces zadymiania terenów miejskich. Podwyższone stężenie toksycznych substancji stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego tak ważna jest świadomość i potrzeba wspólnego eliminowania tych zjawisk z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Dobre praktyki:

- Odpady organiczne z działki przeznaczaj na kompost.

-Nie używaj otwartego ognia na działce.

-widzisz rozpalany ogień – interweniuj!

Oddychanie  jest procesem od nas niezależnym,

mamy natomiast wpływ na jakość powietrza, które wdychamy.

 

Dr inż. Anna Ewa Michowska, PZD Okręg w Lublinie


Kącik ogrodniczy


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.


Sztuka nawadniania upraw - 2019-07-15

 

Technika podlewania 

 

 

– Najlepsze efekty dla roślin i gleby daje nawadnianie kroplowe (system dostarczania wody bezpośrednio pod rośliny).

 

 

– Podlewanie konewką jest pracochłonne i mało skuteczne ze względu na płytkie zwilżanie gleby.

 

 

– Użycie węża ogrodowego też nie jest korzystne, ze względu na niszczenie struktury gleby, brak oszczędnego wydatkowania wody i zbyt niską temperaturę wody.

 

– Zraszacze mogą pogarszać zdrowotność roślin, ponieważ mokra powierzchnia liści sprzyja poparzeniom oraz rozwojowi chorób grzybowych.


Letnia pielęgnacja kompostu - 2019-06-28

 

Latem w kompostowniku szybko przybywa materii organicznej. Do kompostu systematycznie dodajemy skoszoną trawę, podsuszone chwasty, rozdrobnione gałązki z letniego cięcia drzew i organiczne resztki ze stołu tj. skorupki z jajek, fusy z kawy, herbaty czy obierki owoców i warzyw. Nie zapominajmy o tym, że kompost latem wymaga naszej szczególnej uwagi.